Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Študij v Nemčiji

Statue von Alexander von Humboldt vor der Humboldt-Unversität zu Berlin

Studieren in Deutschland, Humboldt-Universität zu Berlin, © Colourbox

Članek

Za vpis na študij v Nemčiji je treba predložiti dokazilo o dobrem znanju nemščine. Učni jezik na nemških univerzah je praviloma nemščina.

Za mednarodne študijske programe, kjer predavanja praviloma potekajo v angleščini, univerze zahtevajo potrdilo o znanju angleškega jezika (na primer izpit TOEFL ali druga ustrezna potrdila). O zahtevah se je predhodno treba pozanimati v mednarodni pisarni izbrane fakultete.

Pred začetkom študija je treba opraviti „Nemški jezikovni izpit za sprejem na univerzo DSH“. Tega izpita ne porebujejo tisti študenti, ki so maturo opravili v Nemčiji ali na eni od priznanih nemških šol v tujini ali imajo ustrezno jezikovno diplomo Goethe-Instituta ali Konference ministrov za izobraževanje in kulturo II stopnje (DSD II).

Jezikovne tečaje za pripravo na „Nemški jezikovni izpit za sprejem na univerzo DSH“ ponuja večina univerz. Vendar mora za te tečaje biti prisotno predznanje nemščine. Smernice za DSH so na vseh nemških univerzah enake. Termine za jezikovni izpit določijo univerze same.. Poleg „Nemškega jezikovnega izpita za sprejem na univerzo DSH“ je mogoče znanje nemščine izkazati tudi z izpiti Goethe-Instituta.

Za sprejem na študij na eni od nemških univerz morate v mednarodni pisarni izbrane fakultete zaprositi za dovoljenje za vpis. Informacije o vpisnih pogojih so na voljo v mednarodni pisarni posamezne fakultete. Prijavitelj za študij naj posamezni univerzi pri povpraševanju o študijskih možnostih in pogojih hkrati sporoči osebno usposobljenost (upravičenost za vpis, znanje tujih jezikov, dosedanji čas študija in študijski dosežki). Za naslove univerzitenih uradov za tujino lahko povprašate na veleposlaništvu ali pri DAAD ali na spletnih straneh posamezne univerze.

Pogoj za dovoljenje za vpis na študij za začetnike iz Slovenije je potrdilo o opravljeni državni maturi (maturiteno spričevalo), ki omogoča neposreden dostop do študija vseh smeri na vseh univerzah ali visokih šolah v Nemčiji, ali potrdilo o opravljenjem zaključnem izpitu (spričevalo o opravljeni poklicni maturi) skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu splošne mature, ki načeloma velja kot kvalifikacija za strokovni študij na eni od nemških univerz ali visokih šol. Tisti, ki imajo starejša slovenska potrdila o zaključenem srednješolskem izobraževanju, morajo za vpis na študij na nemški univerzi ali visoki šoli predložiti aktualno potrdilo o vpisu na redni univerzitetni študij na slovenski univerzi.

Prijavitelj v primeru dovoljenja za vpis na študij prejeme odločbo. Po prejemu te odločbe se lahko prijavitelj vpiše. Prijavitelj se mora praviloma vpisati osebno. Informacijske liste o zahtevani dokumentaciji, ki je potrebna za vpis, se lahko pridobi v študentskih pisarnah univerz ali na spletni strani posamezne fakultete.

Podrobnejše informacije o življenju in študiju v Nemčiji so na voljo na spletni strani DAAD.

Nadaljnje informacije:

Goethe-Institut Ljubljana

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Nemška akademska služba za izmenjavo)

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (izpit iz nemščine kot tuji jezik)

Studien- & Berufswahl (informacije o študijskih programih na nemških univerzah)

Studienkollegs in Deutschland - Studienvorbereitung für Ausländer (priprava tujih državljanov za študij v Nemčiji)

Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (centralna pisarna za dodelitev študijskih mest - samo za posamezne študijske programe)

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (centralna pisarna za tuje izobraževalne sisteme (ZAB) v tajništvu Konference ministrov za izobraževanje in kulturo)

Deutscher Bildungsserver (spletni vodič po nemškem izobraževalnem sistemu)

Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) (Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk študija)

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse - anabin (priznavanje oz. ovrednotenje tujih zaključnih spričeval)

uni-assist - Arbeits- und Servicestelle für Internationale Studienbewerber (Služba za pomoč mednarodnim prijaviteljem za študij)

Hochschulkompass

na začetek strani