Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Rad bi delal v Nemčiji.

IT-Spezialisten bei der Arbeit

Arbeiten, © colourbox

04.03.2020 - Članek

Pomembna informacija

Kvalificirani delavci

Državljani tretjih držav lahko načeloma delajo v Nemčiji le, če so kvalificirani delavci in želijo opravljati delo v poklicu, za katerega so pridobili ustrezne kvalifikacije. Če oseba zaprosi za modro karto EU, mora pridobljena kvalifikacija ustrezati tudi načrtovani poklicni dejavnosti.

Kot dokazilo o vaši strokovni usposobljenosti morate imeti potrdilo o v Nemčiji pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Če ste pridobili poklicno kvalifikacijo v tujini, morate pridobiti potrdilo o priznavanju enakovrednosti v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije (glej Berufsqualifikationsfeststelltungsgesetz (BQFG), op. prev.: Zakon o ugotavljanju poklicnih kvalifikacij). Potrdilo o priznavanju enakovrednosti je treba pridobiti pred oddajo vloge za izdajo vizuma. Informacije o postopku priznavanja so na voljo na informacijskem portalu nemške zvezne vlade o priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti poleg tega šteje tudi, če ima državljan tretje države v Nemčiji pridobljeno ali priznano v tujini pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali v tujini pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki je primerljiva z univerzitetno stopnjo izobrazbe, pridobljene v Nemčiji. Če imate v tujini pridobljeno univerzitetno izobrazbo, lahko na informacijskem portalu o v tujini pridobljenih diplomah Centrale za izobraževanje v tujini (Zentralstelle für ausländisches Bilduntswesen, ZAB) preverite, ali je ta stopnja izobrazbe oz. diploma primerljiva z nemško univerzitetno diplomo.

Izjeme pri zaposlovanju nekvalificiranih delavcev obstajajo med drugim za poklicne voznike in bivanja v okviru programa Working Holiday (op. prev.: delovne počitnice).

Partnerstvo za priznavanje

Če v tujini pridobljena poklicna izobrazba v Nemčiji še ni bila priznana, vendar v Nemčiji že obstaja potencialni delodajalec, je vstop v državo možen v okviru tako imenovanega partnerstva za priznavanje. V tem primeru pred vstopom v državo ni treba začeti postopka priznavanja ali pridobiti potrdila o delni enakovrednosti.

Izdaja vizuma je povezana z neformalno obveznostjo bodočega kvalificiranega delavca in delodajalca, da po vstopu zaprosita za priznanje in aktivno nadaljujeta postopek. Osnovni pogoji za partnerstvo za priznavanje so poleg pogodbe o zaposlitvi še obstoj poklicne kvalifikacije, ki je zahtevala vsaj dve leti usposabljanja, ali univerzitetna diploma - oboje mora biti priznano v zadevni državi usposabljanja - ter znanje nemškega jezika na ravni A2 (SEJO). Kot dokazilo o priznavanju kvalifikacije v državi usposabljanja je treba predložiti potrdilo Centrale za izobraževanje v tujini (ZAB).

Delovne izkušnje v nereguliranih poklicih in pri IT strokovnjakih

V nereguliranih poklicih je zaposlitev mogoča brez formalnega priznavanja morebitne v tujini pridobljene poklicne izobrazbe ali univerzitetne diplome, če ima oseba veliko praktičnih delovnih izkušenj.

Za osebe s praktičnimi delovnimi izkušnjami se zahteva, da predložijo dokazilo o zaključeni poklicni ali univerzitetni izobrazbi, ki je priznana v zadevni državi usposabljanja. V primeru poklicne izobrazbe se zahteva najmanj dveletno usposabljanje. Kot dokazilo o priznavanju kvalifikacije v državi usposabljanja je treba predložiti potrdilo Centrale za izobraževanje v tujini (ZAB). Kot alternativa državno priznani kvalifikaciji pod določenimi pogoji zadošča dokazilo o pridobljeni kvalifikaciji nemške gospodarske zbornice v tujini. Poleg tega se zahtevata najmanj dve leti izkušenj v želenem poklicu, ki ne smejo biti starejše od petih let. Ponudba za zaposlitev v Nemčiji mora zagotavljati bruto letno plačo v višini najmanj 40.770 evrov (leto 2024); če delodajalca zavezuje kolektivna pogodba, zadostuje plačilo v skladu s kolektivno pogodbo. Dokazilo o znanju nemškega jezika ni potrebno.

Ne glede na zgornje navedbe velja za strokovnjakinje in strokovnjake s področja IT naslednje: poklicna ali univerzitetna izobrazba se ne zahteva.

Kartica priložnosti

Kartica priložnosti imetniku omogoča vstop v Nemčijo za obdobje do 12 mesecev z namenom iskanja zaposlitve ali izvajanja ukrepov za priznavanje tujih poklicnih kvalifikacij.

Pogoj je, da so za čas bivanja kriti življenjski stroški. Med iskanjem zaposlitve lahko imetnik kartice opravlja tudi delo s krajšim delovnim časom (20 ur na teden).

Kdor ima potrdilo o v Nemčiji pridobljeni kvalifikaciji ali v tujini pridobljeni poklicni ali visokošolski kvalifikaciji, ki se šteje za enakovredno ali primerljivo s kvalifikacijo, pridobljeno v Nemčiji, velja v Nemčiji za "kvalificiranega delavca" in mu razen financiranja življenjskih stroškov ni treba izpolnjevati nobenih drugih posebnih pogojev.

Vendar je za kartico priložnosti pod spodaj navedenimi pogoji mogoče zaprositi tudi brez enakovredne ali primerljive kvalifikacije. V tem primeru se zahteva osnovno znanje nemščine (A1) ali dobro znanje angleščine (B2), ki se ga izkaže z ustreznim potrdilom, ter v tujini pridobljena poklicna kvalifikacija, ki je državno priznana v državi, v kateri je bila pridobljena in predvideva najmanj dve leti usposabljanja, ali v tujini pridobljena tuja univerzitetna diploma, ki je državno priznana v državi, v kateri je bila pridobljena, ali dokazilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji nemške gospodarske zbornice v tujini, ki zahteva usposabljanje v skladu z zahtevami, določenimi za primerljivo poklicno kvalifikacijo v Nemčiji.

Če so ti pogoji izpolnjeni, omogoča kartica priložnosti iskanje zaposlitve v Nemčiji brez znanja nemškega jezika ali že dogovorjene zaposlitve.

Posebna ureditev za imetnike slovenskega dovoljenja za stalno prebivanje EU

Državljani tretjih držav, ki imajo v Sloveniji status rezidenta za daljši čas in imajo kot dokazilo o statusu dovoljenje za prebivanje v Sloveniji z oznako "rezident za daljši čas - ES", lahko z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti vstopijo v Nemčijo brez vizuma, vendar pa morajo v skladu z 38.a členom Zakona o prebivanju v 90 dneh po vstopu v državo na pristojnem nemškem uradu za tujce zaprositi za dovoljenje za prebivanje. Delo lahko začnejo opravljati šele po izdaji nemškega dovoljenja za prebivanje.

Postopek izdaje vizuma

V nadaljevanju vam bomo pojasnili, natančno katere pogoje morate izpolnjevati in katero dokumentacijo morate predložiti, da lahko zaprosite za vizum. Pojasnili vam bomo tudi postopek oddaje vloge.

V vizumskem postopku morate med drugim dokazati, da vam je bilo ponujeno delovno mesto. To dokazilo mora biti predloženo v obliki izjave o zaposlitvi, ki jo poda vaš bodoči delodajalec. Obrazec, ki ga mora delodajalec v ta namen uporabiti, je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da mora delodajalec obrazec izpolniti v celoti.

Če morate v Nemčiji opraviti še dodatno poklicno usposabljanje (vloge v skladu s 16. d členom Zakona o prebivanju), mora vaš delodajalec izpolniti tudi prilogo A k obrazcu „Izjava o delovnem razmerju“. Prilogo najdete tukaj.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

Ustrezni spletni obrazec je na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti izvod obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu. Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Kontrolni seznami:

Če ste dopolnili 45 let, morate v vizumskem postopku dokazati, da boste prejemali plačo v višini najmanj 4.152,50 EUR mesečno, razen če lahko kako drugače dokažete, da boste po upokojitvi ustrezno finančno preskrbljeni. S tem bo zagotovljeno, da boste v starosti prejemali pokojnino, ki bo po višini dosegala vsaj znesek za zagotavljanje osnovne socialne varnosti.

Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.

na začetek strani