Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Pridobitev listin; Priznavanje listin; Apostil

Apostil

Apostil, © www.apostille-service.de

19.03.2019 - Članek

Izpiski iz matičnega registra: rojstni list, poročni list, mrliški list

Veleposlaništvo ne izdaja potrdil o osebnih stanjih (izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izpisek iz matičnega registra o smrti). Za izdajo teh listin so pristojni izključno matični uradi.

Če potrebujete katero od nemških ali slovenskih listin o osebnih stanjih, se prosimo obrnite neposredno na nemški matični urad oz. slovensko upravno enoto v kraju, v katerem je osebno stanje nastalo.

Naslove matičnih uradov najdete na internetu. Seznam nemških občin najdete na skupnem statističnem portalu zvezne države in zveznih dežel; seznam slovenskih upravnih enot najdete tukaj.

Sodelovanje veleposlaništva pri pridobitvi potrdil o osebnih stanjih ni niti predpisano niti potrebno.

Priznavanje javnih listin

Številne slovenske in nemške javne listine se lahko uporablja v drugi državi, ne da bi bilo treba priložiti potrdilo o njihovi avtentičnosti. Tako privilegirana so med drugim mednarodna (= večjezična) potrdila o osebnih stanjih (rojstni list, poročni list, mrliški list), potrdila o osebnih imenih, potrdila o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, potrdila o državljanstvu in pridobitvi državljanstva z naturalizacijo, potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o živetju in prijavi prebivanja.

Apostil

Z apostilom se potrdi avtentičnost podpisa in žiga podpisnika ter njegova pristojnost za izdajo listine.

Za nemške listine izdajo apostil naslednji uradi:

  1. Za listine zvezne države je pristojen Zvezni urad za zunanje zadeve (BfAA).
  2. Za listine zveznih dežel pristojnost ni enotno urejena. Z izdajateljem listine se posvetujte, kdo izda apostil. Za listine upravnih organov (razen organov pravosodne uprave) so praviloma pristojna ministrstva/uprave senatov za notranje zadeve, predsedniki okrožij ali predsedniki upravnih enot oz. predsedniki okrožnih vlad.
  3. Za listine, ki jih je sestavil nemški notar, je pristojno deželno sodišče v sodnem okraju, v katerem deluje Notar.

Za slovenske listine izda apostil krajevno pristojno slovensko okrožno sodišče. Seznam okrožnih sodišč v Sloveniji je na voljo na spletni strani Haaške konference za mednarodno zasebno pravo (HCCT).

Za izdajo apostila potrebujejo zgoraj imenovani uradi oz. sodišča vedno izvirnik listine.

Sodelovanje veleposlaništva pri pridobitvi apostila ni predvideno in tudi ni potrebno.

na začetek strani