Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Zakon o dedovanju; zapuščinske zadeve

z roko napisana beseda Testament

z roko napisana beseda "Testament", © picture-alliance/ dpa

11.02.2019 - Članek

Splošni napotki

Sodelovanje veleposlaništva v zapuščinski zadevi je praviloma potrebno samo, če se zapuščina nahaja v Nemčiji (v primerih, v katerih je zapustnik umrl pred 17.08.2015) ali če je imel zapustnik svoje zadnje običajno prebivališče v Nemčiji (v primerih, v katerih je zapustnik umrl po 16.08.2015).

Veleposlaništvo ne opravlja poizvedb o dedičih, prav tako ne more dajati nobenih informacij o davčnih vidikih prenosa zapuščinskega premoženja. Veleposlaništvo priporoča, da se v zvezi s temi vprašanji obrnete na specializiranega odvetnika, davčnega svetovalca ali davčni urad.

Sklep o dedovanju in evropsko potrdilo o dedovanju

Kot dokazilo o tem, da je zapuščina zakonito prešla na dediča ali na dediče in da je dediču ali dedičem dovoljeno razpolagati z zapuščino, je treba za zapuščinsko premoženje, ki se nahaja v Nemčiji, pogosto pridobiti sklep o dedovanju ali evropsko potrdilo o dedovanju, zlasti če gre pri zapuščini za nepremičnino ali bančno premoženje. Sklepa o dedovanju ali evropskega potrdila o dedovanju ni treba pridobiti, če je zapustnik zapustil razpolaganje za primer smrti v obliki javne listine (npr. pri notarju sestavljena oporoka).

Če je zapustnik umrl po 16.08.2015 in je imel svoje zadnje običajno prebivališče v Sloveniji, so za izdajo evropskega potrdila o dedovanju pristojna izključno slovenska sodišča. V Sloveniji izdano evropsko potrdilo o dedovanju se v Nemčiji priznava kot dokazilo o pravici razpolaganja z zapuščinskim premoženjem.

V Nemčiji sklep o dedovanju in evropsko potrdilo o dedovanju izda pristojno zapuščinsko sodišče na podlagi vloženega zahtevka. Veleposlaništvo nudi pomoč pri oblikovanju vloge ter sestavi in overi pod prisego podano izjavo, ki je sestavni del vloge.

V okviru postopka priprave vloge mora dedič oz. eden izmed dedičev izpolniti vprašalnik za pripravo vloge za pridobitev sklepa o dedovanju ali evropskega potrdila o dedovanju ter ga skupaj z dokumentacijo, navedeno v vprašalniku, posredovati veleposlaništvu. Vprašalnik je spodaj na voljo za prenos s spleta.

Za sestavo in overitev vloge je veleposlaništvu treba plačati pristojbino. Višino pristojbine se določi v skladu s puredbo ( AABGebV; glej prilogo 1: Seznam pristojbin in stroškov).

Odpoved dediščini

Ko ste obveščeni o tem, da ste postali dedič, imate, če to želite, na voljo šest tednov in v primeru običajnega prebivališča v tujini šest mesecev, da se odpoveste dediščini. Razen tega se lahko dediščini odpoveste tudi v imenu vaših otrok (v tem primeru je treba podati skupno izjavo o odpovedi z osebo, ki ima poleg vas skrbništvo nad otrokom). Odpoved dediščini mora biti podana v pisni obliki na pristojnem nemškem zapuščinskem sodišču. Za to lahko uporabite predlog izjave, ki ga lahko prenesete s spleta (glej spodaj). Vaš podpis/vaša podpisa na izjavi mora/morata biti overjena, npr. s strani veleposlaništva.

Za sestavo in overitev vloge je veleposlaništvu treba plačati pristojbino. Višino pristojbine se določi v skladu s puredbo (AABGebV; glej prilogo 1: Seznam pristojbin in stroškov).

nadaljne informacije

na začetek strani