Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Informacije v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov)

31.01.2024 - Članek

1. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih osebnih podatkov in kdo je pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov?

Odgovorna za obdelavo osebnih podatkov sta diplomatsko-konzularno predstavništvo Zvezne republike Nemčije v Ljubljani (naslov: Prešernova cesta 27, 1000 Ljubljana; stik z veleposlaništvom preko e-pošte; tel.: +386 1 4790300) in nemško zunanje ministrstvo (naslov: Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin).

Pooblaščenec nemškega zunanjega ministrstva za varstvo podatkov je dosegljiv na naslednjih kontaktih:
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
Kontaktni obrazec pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Tel.: + 49 30 5000 2711
Fax: + 49 30 5000 5 1733

2. Katere podatke obdeluje diplomatsko-konzularno predstavništvo, če zaprosim za izdajo vizuma, in kako so ti podatki pridobljeni?

V kategorijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje predstavništvo, spadajo podatki, ki jih je treba navesti v obrazcu vloge za izdajo vizuma. Sem praviloma spadajo predvsem vaš priimek, priimek ob rojstvu, ime, datum in kraj rojstva z navedbo države rojstva, spol, državljanstvo(državljanstva), vaš zakonski stan, trenutni naslov, telefonska številka, elektronski naslov, poklicna dejavnost, podatki o potni listini (vrsta dokumenta, serijska številka, država izdajateljica in urad, ki jo je izdal, datum izdaje, veljavnost), fotografija ter prstni odtisi.
Zgoraj navedene kategorije podatkov so pridobljene na podlagi navedb, ki ste jih podali v okviru vizumskega postopka.

3. Katere podatke obdeluje diplomatsko-konzularno predstavništvo, če izdam nekomu pisno povabilo in ta oseba na podlagi tega pisnega povabila zaprosi za izdajo vizuma, in kako so ti podatki pridobljeni?

V kategorijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje predstavništvo, spadajo podatki, ki jih je treba navesti v obrazcu vloge za izdajo vizuma za osebo, ki vabi. Sem spadajo predvsem vaše ime in priimek, naslov, številka faksa in elektronski naslov.
Zgoraj navedene kategorije podatkov so pridobljene na podlagi navedb, ki ste jih podali v vašem pisnem povabilu ter navedb, ki jih je vlagatelj podal v okviru vizumskega postopka.

4. Zakaj se zbirajo moji podatki in kaj se zgodi, če se ne zbirajo?

Vaši podatki se zbirajo, ker je to potrebno za pravilno izvedbo vizumskega postopka in ker je to zakonsko predpisano. Če zaprosite za izdajo vizuma, morate v skladu z 82. členom Zakona o prebivanju posredovati podatke, ki so potrebni za obdelavo vloge, in v ta namen navesti potrebne informacije. Če podatkov ne boste zagotovili, se lahko zgodi, da bo vaša vloga zavrnjena in pristojbina za obravnavanje vloge zadržana.

5. Za katere namene in na kateri pravni podlagi se obdelujejo moji podatki?

Obdelava vaših osebnih podatkov služi izključno pravilni izvedbi vizumskega postopka.
Pravno podlago predstavljata črki c) in e) 1. odstavka 6. člena in 2. odstavek 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 (DS-GVO) v povezavi z Uredbo (ES) št. 767/2008 (VIS, vizumski informacijski sistem) in Uredbo (ES) št. 810/2009 (vizumski zakonik) vključno s prilogami oz. 72.a členom in naslednjimi (Zakon o prebivanju) ter 69. členom Uredbe o prebivanju ter Uredbo o izvajanju Zakona o centralnem registru tujcev (AZRG-DV), Zakonom o vzpostavitvi varnostne vizumske datoteke (VWDG) in morebitnimi nadaljnjimi posebnimi predpisi ali 3. členom Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG 2018).

6. Kako dolgo se moji podatki uporabljajo?

Vaši podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za izvedbo vizumskega postopka. Izbris podatkov se praviloma izvede dve leti po zaključku vizumskega postopka, najkasneje pa po poteku petih let od dneva nastopa pravnomočnosti odločbe o vlogi za vizum.

7. Kdo prejme moje podatke?

Vaši podatki se posredujejo tretjim osebam samo, če je to potrebno zaradi pravilne izvedbe vizumskega postopka. V okviru postopka se vaši podatki lahko posredujejo pristojnim nemškim organom za notranje zadeve, pristojnim službam za izdajo vizumov drugih držav članic schengenskega območja ali pristojnim uradom v kraju vašega običajnega prebivališča. Če je za izvedbo posameznih korakov v okviru vizumskega postopka pooblaščen zunanji ponudnik storitev, vaše podatke zbira on oz. se podatki posredujejo njemu, če je to potrebno za izvedbo postopka. Podatki se prejemnikom zunaj Evropske unije posredujejo samo, če je to dopustno v skladu s V. poglavjem Splošne uredbe o varstvu podatkov (DS-GVO).

8. Katere pravice glede varstva podatkov lahko uveljavljam kot posameznik?

Od zgoraj imenovanih odgovornih institucij lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki se hranijo o vas. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših podatkov. Prav tako lahko pod določenimi pogoji nasprotujete obdelavi vaših podatkov.

9. Kje se lahko pritožim?

Glede obdelave vaših osebnih podatkov se imate pravico pritožiti pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov – predvsem v državi članici, v kateri imate svoje prebivališče, svoje delovno mesto ali v kateri je kraj domnevne kršitve varstva podatkov.

na začetek strani