Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za izvajanje ukrepov za priznavanje kvalifikacij ali za namene partnerstva za priznavanje kvalifikacij v skladu s 16.d členom Zakona o prebivanju

31.07.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • izjavo o zaposlitvi, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji
 • prilogo A k obrazcu "Izjava o delovnem razmerju", ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji
 • Poduk v skladu s 4a. točko 2. odstavka 18. člena Zakona o prebivanju – v primeru, da obstaja konkretna ponudba za zaposlitev
 • Če ste že prejeli odločbo o delnem priznavanju vaše v tujini pridobljene kvalifikacije:
  - dokazila o poklicni kvalifikaciji prosilca; če prosilec svoje poklicne kvalifikacije ni pridobil v Nemčiji, je poleg tega treba predložiti tudi potrdilo pristojnega nemškega urada (praviloma Gospodarska zbornica, (Industrie- und Handelskammer, IHK)) o priznanju oz. enakovrednosti v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije
  - načrt dodatnega usposabljanja, ki ga pripravi delodajalec v Nemčiji in iz katerega je razvidno, kdaj in v kolikšni meri bo prosilec osvojil manjkajoče vsebine, navedene v odločbi o ugotavljanju enakovrednosti v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije
 • Če nemški organ za priznavanje v tujini pridobljenih kvalifikacij še ni izdal odločbe:
  - v tujini pridobljena poklicna kvalifikacija, ki je priznana v državi, v kateri je bila pridobljena, in je zahtevala najmanj dve leti usposabljanja, ali v tujini pridobljena univerzitetna diploma, ki je priznana v državi, v kateri je bila pridobljena, ali diploma, ki jo podeljuje nemška gospodarska zbornica v tujini;
  - potrdilo Centrale za izobraževanje v tujini (ZAB) o v tujini pridobljeni poklicni kvalifikaciji ali v tujini pridobljeni univerzitetni diplomi (v primeru diplome, izdane s strani nemške gospodarske zbornice v tujini, predložitev potrdila ni potrebna)
  - neformalni pisni dogovor med prosilcem in bodočim delodajalcem, v katerem je navedeno, da se lahko postopek priznavanja kvalifikacije izvede v okviru delovnega razmerja. Ta dogovor je lahko tudi sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
 • dokazilo o zadostnem znanju nemškega jezika prosilca, ki ustreza ravni A2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike
 • dodatna izjava prosilca v izogib vzporednim postopkom
 • trenutno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • podroben življenjepis prosilca, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter o poklicnih dejavnostih (delodajalec z naslovom; obdobje zaposlitve) 
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis


na začetek strani